Smluvní přepravní podmínky

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY DOPRAVCE BAŤŮV KANÁL O.P.S.

Osoby vstupující na loď jsou povinny při nastupování, po celou dobu pobytu na lodi a při vystupování dodržovat ustanovení těchto Smluvních přepravních podmínek. Jsou povinny uposlechnout pokyny členů posádky, dávané v zájmu bezpečnosti osob a plavby. Dále jsou povinni dodržovat obecně platné předpisy stanovené vyhláškou FMD č. 344/1991 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Právo na přepravu má cestující s platnou jízdenkou. Děti do 12-ti let mohou být přepravovány pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let. Počet přepravovaných osob mladších 12-ti let je omezen třemi na jednu osobu starší 18-ti let.

Cestující, kteří porušují Řád plavební bezpečnosti, Smluvní přepravní podmínky, chovají se hrubě, jsou pod vlivem alkoholu či jiných drog budou vyloučeny z přepravy, a to bez náhrady již zaplaceného jízdného nebo smluvní pokuty. O vyloučení z přepravy rozhoduje posádka lodi a je neodkladné. Případné stížnosti na vyloučení z přepravy lze uplatnit u Baťův kanál, o. p. s., Zámecká 2, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 26275341, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedených u Krajského soudu v Brně oddíl O 188. a to nejpozději do 3 pracovních dnů od vyloučení z přepravy. Součástí stížnosti musí být kopie jízdenky stěžovatele.

Je zakázáno vnášet na lodě látky, které by mohly znečistit loď a životní prostředí nebo způsobit škodu či zranění ostatním cestujícím. Přeprava hořlavin a topných plynů na lodi je přísně zakázána! Psi mohou být přepravováni pouze s bezpečným nasazeným náhubkem a jsou-li drženi na krátké šňůře. Jízdní kola se přepravují v částech lodi tomu určených. Schválení přepravy zavazadel nad rozměry 40x40x40 a psů je v pravomoci posádky lodi.

Cestujícím je povoleno zdržovat se pouze na částech paluby a v prostorách lodi, které jsou pro ně vyhrazeny. Vstupovat do služebních prostor lodi je zakázáno! Nastupovat na loď a vystupovat z lodi je povoleno pouze vchodem obsluhovaným posádkou.

Zpoždění nebo nekonání pravidelné jízdy není důvodem k úhradě škody. Cestující má nárok na vrácení nevyužitého jízdného, pokud jízdu nemohl dokončit z příčin na straně dopravce.

Dopravce si vyhrazuje právo na změnu jízdního řádu pravidelné linkové dopravy v důsledku nepříznivých vodních stavů. Při náhlém zhoršení počasí, při vydání zákazu plavby správním orgánem či při jiném zásahu vyšší moci je dopravce oprávněn zrušit objednané plavby, odstoupit od uzavřených smluv..

Při plavbách na objednávku si dopravce vyhrazuje právo vyžadovat zálohu až 100% ceny objednávky. Splatnost zakázek je při bezhotovostních platbách v termínu uvedeném na faktuře, při platbách v hotovosti před sjednaným termínem vlastní plavby. Nesplacení zálohy v dohodnutém termínu je důvod ke zrušení zakázky. Smluvní úrok s prodlení plateb činí 0,5 % z dlužné částky za každý den.

Stornovací podmínky:
Odstoupení 3 – 1 den před sjednaným termínem plavby 50%
Odstoupení 1 den a méně před sjednaným termínem plavby 100%

Při plavbách na objednávku zákazník ručí za škody způsobené na zařízení dopravce.

Součástí smluvně přepravních podmínek pro plavbu je ceník, který je vydán samostatně a je vyvěšen na internetových stránkách www.batacanal.cz.

Vojtěch Bártek

Ředitel Baťův kanál, o. p. s.

 

Ke stažení